Thông số kỹ thuật các đời loa tannoy để các bác tham khảo

Tự đóng loa các loại

Các điều hành viên: Virgo, Baoanh_Hue, Moderators

Thông số kỹ thuật các đời loa tannoy để các bác tham khảo

Gửi bàigửi bởi bloodsuckervn » 28 Tháng 11 2009, 08:34

Tannoy Speakers

Model: ILLS
Year: 1956-66
Dual Concentric: Monitor Red
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: IIILz Dia
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red IIILZ
Spares: Available
Model: Lancaster 12C
Year: 1956-66
Dual Concentric: Monitor Red
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 12
Spares: Available
Model: Lancaster 12F
Year: 1956-66
Dual Concentric: Monitor Red
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 12
Spares: Available
Model: Lancaster 15C
Year: 1956-66
Dual Concentric: Monitor Red
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 15
Spares: Available
Model: Lancaster 15F
Year: 1956-66
Dual Concentric: Monitor Red
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 15
Spares: Available
Model: Lansdowne
Year: 1956-66
Dual Concentric: 12" Monitor Red
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 12
Spares: Available
Model: York Corner
Year: 1956-66
Dual Concentric: 15" Monitor Red
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 15
Spares: Available
Model: York Rectangular
Year: 1956-66
Dual Concentric: 15" Monitor Red
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 15
Spares: Available
Model: Autograph
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: LSU/HF/15
Spares: Available
Model: Chatsworth
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 12/1017
Spares: Available
Model: GRF Corner
Year: 1967-74
Dual Concentric: 15" Monitor Gold
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: LSU/HF/15
Spares: Available
Model: IIILZ
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: IIILz Dia
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: God IIILZ/1016
Spares: Available

Model: Lancaster Corner 12
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 12/1017
Spares: Available
Model: Lancaster Corner 15
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 15/1017
Spares: Available
Model: Lancaster Rectangular 12
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 12/1017
Spares: Available
Model: Lancaster Rectangular 15
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 15/1017
Spares: Available
Model: York Corner
Year: 1967-74
Dual Concentric: 15" Monitor Gold
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 15/1017
Spares: Available
Model: York Rectangular
Year: 1967-74
Dual Concentric: 15" Monitor Silver
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 15/1017
Spares: Available
Model: GRF Corner
Year: 1974-?
Spares: Not Available
Model: Amesbury
Year: 1974-75
Dual Concentric: HPD 385
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 385 (XO)
Spares: Available
Model: Chatsworth
Year: 1974-75
Dual Concentric: HPD 315
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 315 (XO)
Spares: Available
Model: Chevening
Year: 1974-75
Dual Concentric: HPD 295
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 295 (XO)
Spares: Available
Model: Mansfield 12
Year: 1974-75
Dual Concentric: HPD 315
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 315 (XO)
Spares: Available
Model: Mansfield 15
Year: 1974-75
Dual Concentric: HPD 385
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 385 (XO)
Spares: Available
Model: Autograph
Year: 1974-78
Dual Concentric: HPD 385 (A)
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 385
Spares: Available
Model: Arden
Year: 1975-78
Dual Concentric: HPD 385A
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 385A (XO)
Spares: Available
Model: Berkely
Year: 1975-78
Dual Concentric: HPD 385A
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 385A (XO)
Spares: Available
Model: Cheviot
Year: 1975-78
Dual Concentric: HPD 315A
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 315A (XO)
Spares: Available
Model: Devon
Year: 1975-78
Dual Concentric: HPD 315A
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 315A (XO)
Spares: Available
Model: Eaton
Year: 1975-78
Dual Concentric: HPD 295A
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 295A (XO)
Spares: Available
Model: Cambridge T115
Year: 1978-79
Dual Concentric:
High Frequency: 1108
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2038
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1010
Spares: Not Available
Model: Oxford T125
Year: 1978-79
Dual Concentric:
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: 1108
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2538
Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1008
Spares: Available
Model: Autograph
Year: 1978-80
Dual Concentric: DC386
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1007
Spares: Available
Model: Ascot T145
Year: 1978-82
Dual Concentric: 2528
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1004
Spares: Available
Model: Chester T165
Year: 1978-82
Dual Concentric: 2528
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1004
Spares: Available
Model: Dorset T185
Year: 1978-82
Dual Concentric: 2528
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Second Low Frequency: 2500(ABR)
Second Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1004
Spares: Available
Model: Mayfair T225
Year: 1978-82
Dual Concentric: 2528
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Second Low Frequency: 2500(ABR)
Second Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1005
Spares: Available
Model: Arden Mk II
Year: 1978-83
Dual Concentric: 3828
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1007
Spares: Available
Model: Berkely Mk II
Year: 1978-83
Dual Concentric: 3828
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1007
Spares: Available
Model: Cheviot Mk II
Year: 1978-83
Dual Concentric: 3128
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1012
Spares: Available
Model: Buckingham
Year: 1978-84
Dual Concentric: 2508
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Low Frequency: 3116
Low Frequency Size: 12"
Second Low Frequency: 3116
Second Low Frequency Size: 12"
Crossover Code: 1001
Spares: Not Available
Model: Windsor
Year: 1978-84
Dual Concentric: 2508
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Low Frequency: 3108
Low Frequency Size: 12"
Crossover Code: 1003
Spares: Not Available
Model: Cambridge T115
Year: 1979-81
Dual Concentric:
High Frequency: 1108A
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2038
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1010
Spares: Not Available
Model: Oxford T125 Mk II & III
Year: 1979-81
Dual Concentric:
High Frequency:
Low Frequency: 2538
Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1008
Spares: Available
Model: Autograph
Year: 1980-
Dual Concentric: DC386
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1007
Spares: Available
Model: Cambridge T115 Mk II Gold
Year: 1981-83
Dual Concentric:
High Frequency: 1108G
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2038G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1010C
Spares: Not Available
Model: Cambridge T115 Mk II Silver
Year: 1981-83
Dual Concentric:
High Frequency: 1108B
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2038
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1010C
Spares: Not Available
Model: Oxford T125 Mk IV Gold
Year: 1981-88
Dual Concentric:
High Frequency: 1108G
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2538G
Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1008C
Spares: Available
Model: Oxford T125 Mk IV Silver
Year: 1981-88
Dual Concentric:
High Frequency: 1108B
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2538
Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1008C
Spares: Available
Model: Arundel
Year: 1982-84
Dual Concentric: 3839
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1019
Spares: Available
Model: Balmoral
Year: 1982-84
Dual Concentric: 3128
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1020
Spares: Available
Model: Caernarvon
Year: 1982-84
Dual Concentric: 2558
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1022
Spares: Available
Model: Jupiter
Year: 1982-86
Dual Concentric:
High Frequency: 0228
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2058G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1023
Spares: Available
Model: Mercury
Year: 1982-86
Dual Concentric:
High Frequency: 0218
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1025
Spares: Available
Model: Venus
Year: 1982-86
Dual Concentric:
High Frequency: 0228
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1024
Spares: Available
Model: Edinburgh
Year: 1982-87
Dual Concentric: 3149W
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1026
Spares: Available
Model: GRF Memory
Year: 1982-87
Dual Concentric: 3839M
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code:
Spares: Available
Model: Stirling
Year: 1982-87
Dual Concentric: 2558
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1039
Spares: Available
Model: Westminster
Year: 1982-87
Dual Concentric: 3839W
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1027
Spares: Available
Model: Dover
Year: 1983 - 84
Dual Concentric: 2558
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1040
Spares: Available
Model: Albury
Year: 1983-85
Dual Concentric: 3828
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1055
Spares: Available
Model: Bradley
Year: 1983-85
Dual Concentric: 3128
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1056
Spares: Available
Model: Chertsey
Year: 1983-85
Dual Concentric: 3128
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1057
Spares: Available
Model: Dorking
Year: 1983-85
Dual Concentric: 2588
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1058
Spares: Available
Model: Esher
Year: 1983-85
Dual Concentric: 2008S
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1059
Spares: Available
Model: Saturn
Year: 1983-86
High Frequency: 0218B
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1025
Spares: Available
Model: Arden Mk III
Year: 1984-85
Dual Concentric: 3839
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1041
Spares: Available
Model: M20
Year: 1984-86
High Frequency: 0218B
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1025
Spares: Available
Model: Titan
Year: 1984-86
High Frequency: 0258
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1708
Low Frequency Size: 6.5"
Crossover Code: 1069
Spares: Available
Model: V30
Year: 1984-86
High Frequency: 0218
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1025
Spares: Available
Model: Jupiter Mk II
Year: 1986-87
Dual Concentric:
High Frequency: 0238
High Frequency Size: 26mm
Low Frequency: 2058G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1034
Spares: Available
Model: DC100
Year: 1986-88
Dual Concentric: 2008S
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1059
Spares: Available
Model: DC200
Year: 1986-88
Dual Concentric: 2588
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1065
Spares: Available
Model: Mercury Mk II
Year: 1986-88
Dual Concentric:
High Frequency: 0248
High Frequency Size: 28mm
Low Frequency: 2088G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1072
Spares: Available
Model: Venus Mk II
Year: 1986-88
Dual Concentric:
High Frequency: 0238
High Frequency Size: 26mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1033
Spares: Available
Model: Greenwich
Year: 1986-89
Dual Concentric: 2008C
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1052
Spares: Available
Model: M20 Gold
Year: 1986-89
High Frequency: 0218B
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1063
Spares: Available
Model: M20 Gold
Year: 1986-89
High Frequency: 0218B
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1063
Spares: Available
Model: DC4000
Year: 1987-88
Dual Concentric: 3149
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1062
Spares: Available
Model: DC6000
Year: 1987-88
Dual Concentric: 3809
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1061
Spares: Available
Model: Eclipse
Year: 1987-89
High Frequency: 0249G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1658G
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1086
Spares: Available
Model: RHR
Year: 1987-91
Crossover Code: 1066
Spares: Available
Model: Edinburgh HW
Year: 1987-92
Dual Concentric: 3149W
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1079
Spares: Available
Model: GRF Memory HW
Year: 1987-92
Dual Concentric: 3839M
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1078
Spares: Available
Model: Stirling HW
Year: 1987-92
Dual Concentric: 2558
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1081
Spares: Available
Model: Westminster HW
Year: 1987-92
Dual Concentric: 3839W
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1083
Spares: Available
Model: Canterbury 12
Year: 1988-
Dual Concentric: 3179
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1090
Spares: Available
Model: Canterbury 15
Year: 1988-
Dual Concentric: 3889
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1091
Spares: Available
Model: Jupiter S
Year: 1988-89
Dual Concentric:
High Frequency: 0249
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2089G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1088
Spares: Available
MModel: Mercury S
Year: 1988-89
Dual Concentric:
High Frequency: 0249
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2089G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1087
Spares: Available
Model: DC1000
Year: 1988-91
Dual Concentric: 2025GG
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2025/S
High Frequency Size: 25mm
Crossover Code: 1106
Spares: Available
Model: DC2000
Year: 1988-91
Dual Concentric: 2025GG
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2025/S
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2026GG
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1107
Spares: Available
Model: DC3000
Year: 1989-91
Dual Concentric: 2025GG
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2025/S
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2026GG
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1108
Spares: Available
Model: E11
Year: 1989-91
High Frequency: 0259G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1668GG
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1089
Spares: Available
Model: J30
Year: 1989-91
High Frequency: 0259G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2099GG
Low Frequency Size: 8"
Second Low Frequency: 2098GG
Second Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1096
Spares: Available
Model: J95
Year: 1989-91
High Frequency: 0259G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2101GG
Low Frequency Size: 8"
Second Low Frequency: 2098GG
Second Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1097
Spares: Available
Model: M15
Year: 1989-91
High Frequency: 0259G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2098GG
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1095
Spares: Available
Model: M20
Year: 1989-91
High Frequency: 0259G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2098GG
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code:
Spares: Available
Model: Greenwich II
Year: 1989-92
Dual Concentric: 2008C
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1110
Spares: Available
Model: 603
Year: 1991-3
High Frequency: 0251
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1271
Low Frequency Size: 5"
Crossover Code: 1123
Spares: Available
Model: 605
Year: 1991-3
High Frequency: 0251
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1661
Low Frequency Size: 6.5"
Crossover Code: 1124
Spares: Available
Model: 607
Year: 1991-3
High Frequency: 0251
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2031
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1125
Spares: Available
Model: 609
Year: 1991-3
Dual Concentric: 2033
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1662/2033
High Frequency Size: 25mm
Crossover Code: 1126
Spares: Available
Model: 611
Year: 1991-3
Dual Concentric: 2033
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1662/2033
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2035
Low Frequency Size: 8"
Second Low Frequency:
Crossover Code: 1127
Spares: Available
Model: 613
Year: 1991-3
Dual Concentric: 1662
Dual Concentric Size: 6.5"
High Frequency: 1662/2033
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1664
Low Frequency Size: 6.5"
Second Low Frequency: 1663
Second Low Frequency Size: 6.5"
Crossover Code: 1128
Spares: Available
Model: 615
Year: 1991-3
Dual Concentric: 2033
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1662/2033
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2037
Low Frequency Size: 8"
Second Low Frequency: 2034
Second Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1129
Spares: Available
Model: Edinburgh TW
Year: 1992 - 98
Dual Concentric: 3158
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: 3133/3833
High Frequency Size: 33mm
Crossover Code: 1133
Spares: Available
Model: GRF Memory TW
Year: 1992 - 98
Dual Concentric: 3840
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: 3133/3833
High Frequency Size: 33mm
Crossover Code: 1132
Spares: Available
Model: Stirling TW
Year: 1992 - 98
Dual Concentric: 2598
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: 3133/3833
High Frequency Size: 33mm
Crossover Code: 1134
Spares: Available
Model: Westminster TW
Year: 1992 - 98
Dual Concentric: 3858
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: 3133/3833
High Frequency Size: 33mm
Crossover Code: 1131
Spares: Available
Model: 603 II
Year: 1993 - 94
High Frequency: 0260
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1271
Low Frequency Size: 5"
Crossover Code: 1149
Spares: Available
Model: 613 II
Year: 1993 - 94
Dual Concentric: 1669
Dual Concentric Size: 6.5"
High Frequency: 1669/2040
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1664
Low Frequency Size: 6.5"
Second Low Frequency: 1663
Second Low Frequency Size: 6.5"
Crossover Code: 1154
Spares: Available
Model: 615 II
Year: 1993 - 94
Dual Concentric: 2040
Dual Concentric Size: 8"
Low Frequency: 2037
Low Frequency Size: 8"
Second Low Frequency: 2034
Second Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1155
Spares: Available
Model: 623
Year: 1993 - 95
Crossover Code: 1163
Spares: Available
Model: 605 II
Year: 1993-4
High Frequency: 0260
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1661
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1150
Spares: Available
Model: 607 II
Year: 1993-4
High Frequency: 0260
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2031
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1151
Spares: Available
Model: 609 II
Year: 1993-4
Dual Concentric: 2040
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1669/2040
High Frequency Size: 25mm
Crossover Code: 1152
Spares: Available
Model: 611 II
Year: 1993-4
Dual Concentric: 2040
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1669/2040
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2037
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1153
Spares: Available
Model: 625 ALF
Year: 1994 - 96
Low Frequency: 3137
Spares: Available
Model: Subsat 3
Year: 1994 - 97
Spares: Available
Model: D100
Year: 1994 - 99
Dual Concentric: 1666
Dual Concentric Size: 6.5"
High Frequency: 1667/2036
Crossover Code: 1144
Spares: Available
Model: 631
Year: 1994-
High Frequency: 0261
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1201
Low Frequency Size: 5"
Crossover Code: 1165
Spares: Available
Model: 632
Year: 1994-
High Frequency: 0261
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1672
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1166
Spares: Available
Model: 633
Year: 1994-
High Frequency: 0261
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1675
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1167
Spares: Available
Model: 636
Year: 1994-
Dual Concentric: 1673
Dual Concentric Size: 6"
High Frequency: 1673/2043
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1674
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1168
Spares: Available
Model: 637
Year: 1994-
Dual Concentric: 2043
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1673/2043
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2044
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1169
Spares: Available
Model: 638
Year: 1994-
Dual Concentric: 2043
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1673/2043
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2044
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1170
Spares: Available
Model: 631 SE
Year: 1995
High Frequency: 0261
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1203
Low Frequency Size: 5"
Crossover Code: 1193
Spares: Available
Model: 701 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available
Model: 702 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available
Model: 703 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available
Model: 704 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available
Model: 705 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available
Model: 706 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available
Model: 707 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available
Model: 708 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available
Model: 621
Year: 1995 - 98
Dual Concentric: 1207 ICT
Dual Concentric Size: 5"
Crossover Code: 1174
Spares: Available
Model: 622
Year: 1995 - 98
Dual Concentric: 1676
Dual Concentric Size: 6.5"
Crossover Code: 1175
Spares: Available
Model: 628
Year: 1995 - 98
Dual Concentric: 1206 ICT
Dual Concentric Size: 5"
Crossover Code: 1177
Spares: Available
Model: Alfie
Year: 1995 - 98
Low Frequency: 3140
Low Frequency Size: 12"
Crossover Code: bass/satellite
Spares: Available
Model: 637 Gold
Year: 1996
Spares: Not Available
Model: 638 Gold
Year: 1996
Spares: Not Available
Model: 301
Year: 1997
Spares: Not Available
Model: 302
Year: 1997
Spares: Not Available
Model: 303
Year: 1997
Spares: Not Available
Model: 307
Year: 1997
Spares: Not Available
Model: 308
Year: 1997
Spares: Not Available
Model: P10
Year: 1997 - 99
High Frequency: 0264
Low Frequency: 1682
Spares: Available
Model: P20
Year: 1997 - 99
High Frequency: 0264
Low Frequency: 1682
Spares: Available
Model: P30
Year: 1997 - 99
High Frequency: 0264
Low Frequency: 1682
Spares: Available
Model: P40
Year: 1997 - 99
High Frequency: 0264
Low Frequency: 1682
Second Low Frequency: 2059
Spares: Available
Model: PC
Year: 1997 - 99
High Frequency: 0265
Low Frequency: 1683
Spares: Available
Hình đại diện của thành viên
bloodsuckervn
Advanced Member
 
Bài viết: 50
Ngày tham gia: 29 Tháng 6 2008, 21:58

Re: Thông số kỹ thuật các đời loa tannoy để các bác tham khảo

Gửi bàigửi bởi Lion_Heart » 07 Tháng 5 2010, 10:55

bloodsuckervn đã viết:
Các đời loa Tannoy


Model: ILLS
Year: 1956-66
Dual Concentric: Monitor Red
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: IIILz Dia
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red IIILZ
Spares: Available

Model: Lancaster 12CYear: 1956-66
Dual Concentric: Monitor Red
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 12
Spares: Available

Model: Lancaster 12F
Year: 1956-66
Dual Concentric: Monitor Red
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 12
Spares: Available

Model: Lancaster 15C
Year: 1956-66
Dual Concentric: Monitor Red
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 15
Spares: Available

Model: Lancaster 15FYear: 1956-66
Dual Concentric: Monitor Red
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 15
Spares: Available

Model: Lansdowne
Year: 1956-66
Dual Concentric: 12" Monitor Red
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 12
Spares: Available

Model: York CornerYear: 1956-66
Dual Concentric: 15" Monitor Red
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 15
Spares: Available

Model: York Rectangular
Year: 1956-66
Dual Concentric: 15" Monitor Red
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Red 15
Spares: Available

Model: Autograph
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: LSU/HF/15
Spares: Available

Model: Chatsworth
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 12/1017
Spares: Available

Model: GRF Corner
Year: 1967-74
Dual Concentric: 15" Monitor Gold
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: LSU/HF/15
Spares: Available

Model: IIILZ
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: IIILz Dia
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: God IIILZ/1016
Spares: Available

Model: Lancaster Corner 12
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 12/1017
Spares: Available

Model: Lancaster Corner 15
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 15/1017
Spares: Available

Model: Lancaster Rectangular 12
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 12/1017
Spares: Available

Model: Lancaster Rectangular 15
Year: 1967-74
Dual Concentric: Monitor Gold
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 15/1017
Spares: Available

Model: York Corner
Year: 1967-74
Dual Concentric: 15" Monitor Gold
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 15/1017
Spares: Available

Model: York Rectangular
Year: 1967-74
Dual Concentric: 15" Monitor Silver
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: Gold 15/1017
Spares: Available

Model: GRF Corner
Year: 1974-?
Spares: Not Available

Model: Amesbury
Year: 1974-75
Dual Concentric: HPD 385
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 385 (XO)
Spares: Available

Model: Chatsworth
Year: 1974-75
Dual Concentric: HPD 315
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 315 (XO)
Spares: Available

Model: Chevening
Year: 1974-75
Dual Concentric: HPD 295
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 295 (XO)
Spares: Available

Model: Mansfield 12
Year: 1974-75
Dual Concentric: HPD 315
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 315 (XO)
Spares: Available

Model: Mansfield 15
Year: 1974-75
Dual Concentric: HPD 385
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 385 (XO)
Spares: Available

Model: Autograph
Year: 1974-78
Dual Concentric: HPD 385 (A)
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 385
Spares: Available

Model: Arden
Year: 1975-78
Dual Concentric: HPD 385A
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 385A (XO)
Spares: Available

Model: Berkely
Year: 1975-78
Dual Concentric: HPD 385A
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 385A (XO)
Spares: Available

Model: Cheviot
Year: 1975-78
Dual Concentric: HPD 315A
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 315A (XO)
Spares: Available

Model: Devon
Year: 1975-78
Dual Concentric: HPD 315A
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 315A (XO)
Spares: Available

Model: Eaton
Year: 1975-78
Dual Concentric: HPD 295A
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: pre 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: HPD 295A (XO)
Spares: Available

Model: Cambridge T115
Year: 1978-79
Dual Concentric:
High Frequency: 1108
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2038
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1010
Spares: Not Available

Model: Oxford T125
Year: 1978-79
Dual Concentric:
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: 1108
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2538
Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1008
Spares: Available

Model: Autograph
Year: 1978-80
Dual Concentric: DC386
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1007
Spares: Available

Model: Ascot T145
Year: 1978-82
Dual Concentric: 2528
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1004
Spares: Available

Model: Chester T165
Year: 1978-82
Dual Concentric: 2528
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1004
Spares: Available

Model: Dorset T185
Year: 1978-82
Dual Concentric: 2528
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Second Low Frequency: 2500(ABR)
Second Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1004
Spares: Available

Model: Mayfair T225
Year: 1978-82
Dual Concentric: 2528
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Second Low Frequency: 2500(ABR)
Second Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1005
Spares: Available

Model: Arden Mk II
Year: 1978-83
Dual Concentric: 3828
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1007
Spares: Available

Model: Berkely Mk II
Year: 1978-83
Dual Concentric: 3828
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1007
Spares: Available

Model: Cheviot Mk II
Year: 1978-83
Dual Concentric: 3128
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1012
Spares: Available

Model: Buckingham
Year: 1978-84
Dual Concentric: 2508
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Low Frequency: 3116
Low Frequency Size: 12"
Second Low Frequency: 3116
Second Low Frequency Size: 12"
Crossover Code: 1001
Spares: Not Available

Model: Windsor
Year: 1978-84
Dual Concentric: 2508
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Low Frequency: 3108
Low Frequency Size: 12"
Crossover Code: 1003
Spares: Not Available

Model: Cambridge T115
Year: 1979-81
Dual Concentric:
High Frequency: 1108A
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2038
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1010
Spares: Not Available

Model: Oxford T125 Mk II & III
Year: 1979-81
Dual Concentric:
High Frequency:
Low Frequency: 2538
Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1008
Spares: Available

Model: Autograph
Year: 1980-
Dual Concentric: DC386
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1007
Spares: Available

Model: Cambridge T115 Mk II Gold
Year: 1981-83
Dual Concentric:
High Frequency: 1108G
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2038G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1010C
Spares: Not Available

Model: Cambridge T115 Mk II Silver
Year: 1981-83
Dual Concentric:
High Frequency: 1108B
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2038
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1010C
Spares: Not Available

Model: Oxford T125 Mk IV Gold
Year: 1981-88
Dual Concentric:
High Frequency: 1108G
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2538G
Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1008C
Spares: Available

Model: Oxford T125 Mk IV Silver
Year: 1981-88
Dual Concentric:
High Frequency: 1108B
High Frequency Size: 15mm
Low Frequency: 2538
Low Frequency Size: 10"
Crossover Code: 1008C
Spares: Available

Model: Arundel
Year: 1982-84
Dual Concentric: 3839
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1019
Spares: Available

Model: Balmoral
Year: 1982-84
Dual Concentric: 3128
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1020
Spares: Available

Model: Caernarvon
Year: 1982-84
Dual Concentric: 2558
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1022
Spares: Available

Model: Jupiter
Year: 1982-86
Dual Concentric:
High Frequency: 0228
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2058G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1023
Spares: Available

Model: Mercury
Year: 1982-86
Dual Concentric:
High Frequency: 0218
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1025
Spares: Available

Model: Venus
Year: 1982-86
Dual Concentric:
High Frequency: 0228
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1024
Spares: Available

Model: Edinburgh
Year: 1982-87
Dual Concentric: 3149W
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1026
Spares: Available

Model: GRF Memory
Year: 1982-87
Dual Concentric: 3839M
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code:
Spares: Available

Model: Stirling
Year: 1982-87
Dual Concentric: 2558
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1039
Spares: Available

Model: Westminster
Year: 1982-87
Dual Concentric: 3839W
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1027
Spares: Available

Model: Dover
Year: 1983 - 84
Dual Concentric: 2558
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1040
Spares: Available

Model: Albury
Year: 1983-85
Dual Concentric: 3828
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1055
Spares: Available

Model: Bradley
Year: 1983-85
Dual Concentric: 3128
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1056
Spares: Available

Model: Chertsey
Year: 1983-85
Dual Concentric: 3128
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1057
Spares: Available

Model: Dorking
Year: 1983-85
Dual Concentric: 2588
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1058
Spares: Available

Model: Esher
Year: 1983-85
Dual Concentric: 2008S
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1059
Spares: Available

Model: Saturn
Year: 1983-86
High Frequency: 0218B
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1025
Spares: Available

Model: Arden Mk III
Year: 1984-85
Dual Concentric: 3839
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1041
Spares: Available

Model: M20
Year: 1984-86
High Frequency: 0218B
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1025
Spares: Available

Model: Titan
Year: 1984-86
High Frequency: 0258
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1708
Low Frequency Size: 6.5"
Crossover Code: 1069
Spares: Available

Model: V30
Year: 1984-86
High Frequency: 0218
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1025
Spares: Available

Model: Jupiter Mk II
Year: 1986-87
Dual Concentric:
High Frequency: 0238
High Frequency Size: 26mm
Low Frequency: 2058G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1034
Spares: Available

Model: DC100
Year: 1986-88
Dual Concentric: 2008S
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1059
Spares: Available

Model: DC200
Year: 1986-88
Dual Concentric: 2588
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1065
Spares: Available

Model: Mercury Mk II
Year: 1986-88
Dual Concentric:
High Frequency: 0248
High Frequency Size: 28mm
Low Frequency: 2088G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1072
Spares: Available

Model: Venus Mk II
Year: 1986-88
Dual Concentric:
High Frequency: 0238
High Frequency Size: 26mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1033
Spares: Available

Model: Greenwich
Year: 1986-89
Dual Concentric: 2008C
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1052
Spares: Available

Model: M20 Gold
Year: 1986-89
High Frequency: 0218B
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1063
Spares: Available

Model: M20 Gold
Year: 1986-89
High Frequency: 0218B
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2068G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1063
Spares: Available

Model: DC4000
Year: 1987-88
Dual Concentric: 3149
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1062
Spares: Available

Model: DC6000
Year: 1987-88
Dual Concentric: 3809
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1061
Spares: Available

Model: Eclipse
Year: 1987-89
High Frequency: 0249G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1658G
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1086
Spares: Available

Model: RHR
Year: 1987-91
Crossover Code: 1066
Spares: Available

Model: Edinburgh HW
Year: 1987-92
Dual Concentric: 3149W
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1079
Spares: Available

Model: GRF Memory HW
Year: 1987-92
Dual Concentric: 3839M
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1078
Spares: Available

Model: Stirling HW
Year: 1987-92
Dual Concentric: 2558
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1081
Spares: Available

Model: Westminster HW
Year: 1987-92
Dual Concentric: 3839W
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1083
Spares: Available

Model: Canterbury 12
Year: 1988-
Dual Concentric: 3179
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1090
Spares: Available

Model: Canterbury 15
Year: 1988-
Dual Concentric: 3889
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: post 1979
High Frequency Size: 2"
Crossover Code: 1091
Spares: Available

Model: Jupiter S
Year: 1988-89
Dual Concentric:
High Frequency: 0249
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2089G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1088
Spares: Available

Model: Mercury S
Year: 1988-89
Dual Concentric:
High Frequency: 0249
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2089G
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1087
Spares: Available

Model: DC1000
Year: 1988-91
Dual Concentric: 2025GG
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2025/S
High Frequency Size: 25mm
Crossover Code: 1106
Spares: Available

Model: DC2000
Year: 1988-91
Dual Concentric: 2025GG
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2025/S
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2026GG
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1107
Spares: Available

Model: DC3000
Year: 1989-91
Dual Concentric: 2025GG
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2025/S
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2026GG
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1108
Spares: Available

Model: E11
Year: 1989-91
High Frequency: 0259G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1668GG
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1089
Spares: Available

Model: J30
Year: 1989-91
High Frequency: 0259G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2099GG
Low Frequency Size: 8"
Second Low Frequency: 2098GG
Second Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1096
Spares: Available

Model: J95
Year: 1989-91
High Frequency: 0259G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2101GG
Low Frequency Size: 8"
Second Low Frequency: 2098GG
Second Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1097
Spares: Available

Model: M15
Year: 1989-91
High Frequency: 0259G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2098GG
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1095
Spares: Available

Model: M20
Year: 1989-91
High Frequency: 0259G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2098GG
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code:
Spares: Available

Model: Greenwich II
Year: 1989-92
Dual Concentric: 2008C
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 2008/2588
High Frequency Size: 15mm
Crossover Code: 1110
Spares: Available

Model: 603
Year: 1991-3
High Frequency: 0251
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1271
Low Frequency Size: 5"
Crossover Code: 1123
Spares: Available

Model: 605
Year: 1991-3
High Frequency: 0251
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1661
Low Frequency Size: 6.5"
Crossover Code: 1124
Spares: Available

Model: 607
Year: 1991-3
High Frequency: 0251
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2031
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1125
Spares: Available

Model: 609
Year: 1991-3
Dual Concentric: 2033
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1662/2033
High Frequency Size: 25mm
Crossover Code: 1126
Spares: Available

Model: 611
Year: 1991-3
Dual Concentric: 2033
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1662/2033
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2035
Low Frequency Size: 8"
Second Low Frequency:
Crossover Code: 1127
Spares: Available

Model: 613
Year: 1991-3
Dual Concentric: 1662
Dual Concentric Size: 6.5"
High Frequency: 1662/2033
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1664
Low Frequency Size: 6.5"
Second Low Frequency: 1663
Second Low Frequency Size: 6.5"
Crossover Code: 1128
Spares: Available

Model: 615
Year: 1991-3
Dual Concentric: 2033
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1662/2033
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2037
Low Frequency Size: 8"
Second Low Frequency: 2034
Second Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1129
Spares: Available

Model: Edinburgh TW
Year: 1992 - 98
Dual Concentric: 3158
Dual Concentric Size: 12"
High Frequency: 3133/3833
High Frequency Size: 33mm
Crossover Code: 1133
Spares: Available

Model: GRF Memory TW
Year: 1992 - 98
Dual Concentric: 3840
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: 3133/3833
High Frequency Size: 33mm
Crossover Code: 1132
Spares: Available

Model: Stirling TW
Year: 1992 - 98
Dual Concentric: 2598
Dual Concentric Size: 10"
High Frequency: 3133/3833
High Frequency Size: 33mm
Crossover Code: 1134
Spares: Available

Model: Westminster TW
Year: 1992 - 98
Dual Concentric: 3858
Dual Concentric Size: 15"
High Frequency: 3133/3833
High Frequency Size: 33mm
Crossover Code: 1131
Spares: Available

Model: 603 II
Year: 1993 - 94
High Frequency: 0260
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1271
Low Frequency Size: 5"
Crossover Code: 1149
Spares: Available

Model: 613 II
Year: 1993 - 94
Dual Concentric: 1669
Dual Concentric Size: 6.5"
High Frequency: 1669/2040
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1664
Low Frequency Size: 6.5"
Second Low Frequency: 1663
Second Low Frequency Size: 6.5"
Crossover Code: 1154
Spares: Available

Model: 615 II
Year: 1993 - 94
Dual Concentric: 2040
Dual Concentric Size: 8"
Low Frequency: 2037
Low Frequency Size: 8"
Second Low Frequency: 2034
Second Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1155
Spares: Available

Model: 623
Year: 1993 - 95
Crossover Code: 1163
Spares: Available

Model: 605 II
Year: 1993-4
High Frequency: 0260
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1661
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1150
Spares: Available

Model: 607 II
Year: 1993-4
High Frequency: 0260
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2031
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1151
Spares: Available

Model: 609 II
Year: 1993-4
Dual Concentric: 2040
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1669/2040
High Frequency Size: 25mm
Crossover Code: 1152
Spares: Available

Model: 611 II
Year: 1993-4
Dual Concentric: 2040
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1669/2040
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2037
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1153
Spares: Available

Model: 625 ALF
Year: 1994 - 96
Low Frequency: 3137
Spares: Available

Model: Subsat 3
Year: 1994 - 97
Spares: Available

Model: D100
Year: 1994 - 99
Dual Concentric: 1666
Dual Concentric Size: 6.5"
High Frequency: 1667/2036
Crossover Code: 1144
Spares: Available

Model: 631
Year: 1994-
High Frequency: 0261
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1201
Low Frequency Size: 5"
Crossover Code: 1165
Spares: Available

Model: 632
Year: 1994-
High Frequency: 0261
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1672
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1166
Spares: Available

Model: 633
Year: 1994-
High Frequency: 0261
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1675
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1167
Spares: Available

Model: 636
Year: 1994-
Dual Concentric: 1673
Dual Concentric Size: 6"
High Frequency: 1673/2043
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1674
Low Frequency Size: 6"
Crossover Code: 1168
Spares: Available

Model: 637
Year: 1994-
Dual Concentric: 2043
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1673/2043
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2044
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1169
Spares: Available

Model: 638
Year: 1994-
Dual Concentric: 2043
Dual Concentric Size: 8"
High Frequency: 1673/2043
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 2044
Low Frequency Size: 8"
Crossover Code: 1170
Spares: Available

Model: 631 SE
Year: 1995
High Frequency: 0261
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1203
Low Frequency Size: 5"
Crossover Code: 1193
Spares: Available

Model: 701 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available

Model: 702 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available

Model: 703 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available

Model: 704 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available

Model: 705 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available

Model: 706 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available

Model: 707 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available

Model: 708 Sixes Anniversary
Year: 1995
Spares: Not Available

Model: 621
Year: 1995 - 98
Dual Concentric: 1207 ICT
Dual Concentric Size: 5"
Crossover Code: 1174
Spares: Available

Model: 622
Year: 1995 - 98
Dual Concentric: 1676
Dual Concentric Size: 6.5"
Crossover Code: 1175
Spares: Available

Model: 628
Year: 1995 - 98
Dual Concentric: 1206 ICT
Dual Concentric Size: 5"
Crossover Code: 1177
Spares: Available

Model: Alfie
Year: 1995 - 98
Low Frequency: 3140
Low Frequency Size: 12"
Crossover Code: bass/satellite
Spares: Available

Model: 637 Gold
Year: 1996
Spares: Not Available

Model: 638 Gold
Year: 1996
Spares: Not Available

Model: 301
Year: 1997
Spares: Not Available

Model: 302
Year: 1997
Spares: Not Available

Model: 303
Year: 1997
Spares: Not Available

Model: 307
Year: 1997
Spares: Not Available

Model: 308
Year: 1997
Spares: Not Available

Model: P10
Year: 1997 - 99
High Frequency: 0264
Low Frequency: 1682
Spares: Available
Model: P20
Year: 1997 - 99
High Frequency: 0264
Low Frequency: 1682
Spares: Available

Model: P30
Year: 1997 - 99
High Frequency: 0264
Low Frequency: 1682
Spares: Available

Model: P40
Year: 1997 - 99
High Frequency: 0264
Low Frequency: 1682
Second Low Frequency: 2059
Spares: Available

Model: PC
Year: 1997 - 99
High Frequency: 0265
Low Frequency: 1683
Spares: Available

Xin phép bác chủ, em mod lại cho dễ nhìn hơn ạ. :D
Tôi yêu âm nhạc, và yêu cả những người cho tôi được nghe nhạc!
Hình đại diện của thành viên
Lion_Heart
Advanced Member
 
Bài viết: 848
Ngày tham gia: 11 Tháng 10 2006, 16:32


Quay về Loa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: longlp2003, seng41 khách